REGULAMIN

REGULAMIN GIEŁDY OWOCOWO-WARZYWNEJ W TARNOWIE PROWADZONEJ PRZEZ TARNOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

1. Słowniczek pojęć

 1. Abonament miesięczny – dokument wydany Kupującemu przez TARR, na określony pojazd, na wniosek Kupującego, za określoną w cenniku opłatą, uprawniający do nielimitowanej ilości wjazdów na teren Giełdy.
 2. Bilet wjazdu – dokument wydany przez TARR Kupującemu lub Sprzedającemu, za określoną w cenniku opłatą, uprawniający do jednorazowego wjazdu na teren Giełdy
  i do pobytu na  terenie Giełdy przez czas nie dłuższy niż 24 godziny. 
 3. Cennik – uchwalany przez Zarząd TARR, dokument regulujący wysokość stawek za wjazd lub korzystanie z Giełdy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, opublikowany na stronie internetowej www.tarr.tarnow.pl, wywieszony na tablicy ogłoszeń na terenie Giełdy oraz przy wjeździe na teren Giełdy. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Dzierżawca – Sprzedający będący stroną umowy dzierżawy zawartej z TARR.
 5. Giełda – Giełda Owocowo-Warzywna w Tarnowie przy ul. Giełdowej 15.
 6. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność rolniczą, przedsiębiorca lub inny podmiot gospodarczy, dokonujący zakupów na Giełdzie, posiadający Abonament miesięczny lub Bilet wjazdu na teren Giełdy.
 7. Najemca – Sprzedający będący stroną umowy najmu zawartej z TARR.
 8. Pracownik Sprzedającego – pracownik Sprzedającego w rozumieniu przepisów prawa pracy, jak również osoba działająca na zlecenie Sprzedającego, w imieniu Sprzedającego i na jego rachunek.
 9. Przepustka – dokument wydawany przez TARR, za określoną w cenniku opłatą, uprawniający do wjazdu na teren Giełdy.
 10. Regulamin – Regulamin Giełdy Owocowo-Warzywnej w Tarnowie prowadzonej przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 11. Rezerwacja miesięczna – dokument wydawany przez TARR Sprzedającemu, za określoną w cenniku opłatą, na wniosek Sprzedającego, uprawniający do zajęcia przez Sprzedającego określonego stanowiska na terenie Giełdy.
 12. Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba prowadząca działalność rolniczą, przedsiębiorca lub inny podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlową na terenie Giełdy, będąca stroną umowy najmu lub dzierżawy z TARR lub posiadająca Rezerwację miesięczną lub Bilet wjazdu na teren Giełdy.
 13. Tabela opłat – uchwalany przez Zarząd TARR, dokument regulujący wysokość opłat za korzystanie z Giełdy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, jak również
  w sposób utrudniający korzystanie z Giełdy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, opublikowany na stronie internetowej www.tarr.tarnow.pl, wywieszony na tablicy ogłoszeń na terenie Giełdy oraz przy wjeździe na teren giełdy. Zmiana Tabeli opłat nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 14. TARR – Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66.
 15. Użytkownik Giełdy – Sprzedający lub Kupujący w rozumieniu niniejszego Regulaminu.


2. Przepisy ogólne

 1. TARR jest właścicielem terenu oraz obiektów i urządzeń stałych zlokalizowanych na terenie Giełdy i przynależnych działkach.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje na całym terenie Giełdy i dotyczy wszystkich osób na nim przebywających.
 3. Do prowadzenia działalności handlowej na terenie Giełdy uprawnieni są Sprzedający oraz Pracownicy Sprzedających, legitymujący się Przepustką.
 4. Sprzedający prowadzący działalność handlową na terenie Giełdy działają w imieniu własnym i na własny rachunek.
 5. TARR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania Sprzedających prowadzących działalność na terenie Giełdy.
 6. Użytkownicy Giełdy mają prawo do korzystania z urządzeń i infrastruktury na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, innych instrukcjach i zarządzeniach, przy zachowaniu zasad współżycia społecznego i dobrych zwyczajów kupieckich.

3. Wstęp i pobyt na terenie Giełdy

 1. Na teren Giełdy mają prawo wchodzić lub wjeżdżać zarówno Sprzedający, jak
  i Kupujący.
 2. Kupujący ma prawo wjazdu i pobytu na terenie Giełdy, po uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku.
 3. Na terenie Giełdy dopuszcza się możliwość parkowania pojazdów. Stawki określone są w Cenniku.
 4. Do korzystania z urządzeń i infrastruktury Giełdy mają prawo Użytkownicy Giełdy,
  w szczególności posiadający ważną Przepustkę, Abonament miesięczny, Rezerwację miesięczną lub Biletu wjazdu.
 5. Uzyskanie statusu Sprzedającego  jest możliwe poprzez podpisanie umowy najmu lub dzierżawy bądź nabycie Rezerwacji miesięcznej.Uzyskanie statusu Kupującego jest możliwe poprzez nabycie Abonamentu miesięcznego bądź Biletu wjazdu. Uzyskanie statusu Sprzedającego i Kupującego uważane jest za zapoznanie się i akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 6. Na teren Giełdy mają prawo wjeżdżać bezpłatnie:
  1. Pracownicy Sprzedającego wykonujący swoją pracę na terenie Giełdy, na podstawie przepustek wydawanych przez TARR.
  2. Służby publiczne, w szczególności lekarze weterynarii, pracownicy skarbowi, służby porządkowe, na podstawie legitymacji służbowych lub dokumentów upoważniających do kontroli.
  3. W godz. od 800 do 1500 – osoby przyjeżdżające jako akwizytorzy lub zaopatrzeniowcy, na podstawie legitymacji służbowych lub w oznakowanych samochodach firmowych. W pozostałych godzinach odpłatnie, za opłatą przewidzianą w Cenniku.
 7. Pozostałe podmioty i osoby wjeżdżające na teren Giełdy wnoszą stosowne opłaty przewidziane w Cenniku.
 8. Podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Giełdy, które mają zawarte umowy najmu lub dzierżawy powierzchni użytkowych mogą ubiegać się o wydanie Przepustki, która uprawnia do bezpłatnego wjazdu na teren Giełdy.
 9. Pracownicy TARR mają prawo do dokonywania kontroli m.in. Biletów wjazdu, Abonamentów miesięcznych, Rezerwacji miesięcznych oraz Przepustek, a Sprzedający i Kupujący obowiązani są je okazywać na każde żądanie pracownika TARR.
 10. Jeżeli w toku przeprowadzonej kontroli Przepustki, Abonamentu, Rezerwacji miesięcznej lub Biletu wjazdu wydanego przez TARR zostanie stwierdzone, że kontrolowany w szczególności:
  1. nie posiada lub posiada nieaktualną Przepustkę, Abonament miesięczny, Rezerwację miesięczną lub Bilet wjazdu,
  2. posiada niewłaściwą Przepustkę, Abonament miesięczny, Rezerwację miesięczną lub Bilet wjazdu,
  3. odmawia okazania aktualnej Przepustki, Abonamentu miesięcznego, Rezerwacji miesięcznej lub Biletu wjazdu,
   TARR może nałożyć na kontrolowanego, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia Regulaminu w w/w zakresie, obowiązek zapłaty kwoty w wysokości 10-krotności wartości Przepustki, Abonamentu miesięcznego, Rezerwacji miesięcznej lub Biletu wjazdu, którym kontrolowany winien dysponować w celu okazania podczas kontroli.
 11. Na terenie Giełdy obowiązuje zakaz:
  1. wstępu i pobytu osób nietrzeźwych oraz spożywania napojów alkoholowych,
  2. palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. wwożenia, przechowywania lub magazynowania materiałów wybuchowych, łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych dla człowieka i środowiska,
  5. pozostawiania nieczystości (śmieci) na placu lub w pojemnikach na śmieci przez osoby nie posiadające umów najmu lub dzierżawy z TARR,
  6. uprawiania gier hazardowych,
  7. parkowania samochodów w miejscach przypisanych i opisanych dla stałych Użytkowników infrastruktury Giełdy i w sposób zakłócający ruch na terenie Giełdy lub w jej najbliższym sąsiedztwie oraz w sposób zakłócający stałym Użytkownikom Giełdy dostawę lub załadunek towarów,
  8. sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, chodnikach i innych wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu,
   w szczególności składowania ich w sposób tamujący ruch i tym samym utrudniający dostęp Sprzedających i Kupujących do infrastruktury Giełdy,
  9. pozostawiania na terenie Giełdy i w najbliższym jej otoczeniu wózków, skrzynek, palet, opakowań oraz urządzeń handlowych, po wyznaczonych godzinach handlu,
  10. pozostawiania na korytarzach hal towaru, wózków, palet, skrzynek, opakowań oraz urządzeń handlowych, po zakończeniu działalności handlowej.
 12. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Giełdy TARR jedynie pod opieką osób dorosłych.
 13. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do nałożenia przez TARR na Użytkowników Giełdy, nie przestrzegających jego postanowień, w szczególności zakazów wskazanych w ust. 10 powyżej, opłaty regulaminowej w wysokości wynikającej z Tabeli opłat.

4. Godziny funkcjonowania i otwarcia

 1. Handel na terenie Giełdy może odbywać się całodobowo, z wyłączeniem przerwy technicznej od soboty od godz. 15:00 do niedzieli do godz. 6:00.
 2. Hale handlowe, obiekty tymczasowe oraz kontenery funkcjonują w godzinach ustalonych przez Sprzedających.
 3. Dostawa towaru do boksów handlowych i kontenerów odbywa się w godzinach ich obsługi i sposób umożliwiający sprzątanie hal targowych i placu.
 4. Dostawa towaru musi być zgłoszona i udokumentowana aktualnym dowodem dostawy na bramie wjazdowej. W przeciwnym razie wjazd na teren Giełdy uważany będzie za wjazd w celach handlowych i pobierana będzie opłata na zasadach ogólnych. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren Giełdy ze świeżymi owocami, warzywami, jajami i innymi płodami rolnymi bez dowodów dostaw, traktowane będą na zasadach ogólnych, tj. pobierana będzie opłata wjazdowa wg Cennika.
 5. Poza godzinami pracy Giełdy, na terenie Giełdy nie mogą przebywać bez opłaty żadne pojazdy. Pozostawione pojazdy podlegają opłacie za parking niestrzeżony przewidziany w Cenniku. Obsługa placu pobiera Opłaty i wydaje Bilet wjazdu. Powyższe nie dotyczy pojazdów z Abonamentem miesięcznym i Rezerwacją miesięczną pod warunkiem, że parkują na miejscu objętym niniejszym Abonamentem miesięcznym lub Rezerwacją miesięczną.
 6. Pozostawienie pojazdu w celach parkowania w miejscach wyznaczonych do handlu (wiata lub inne miejsca nie przeznaczone na parking) traktowane będzie na zasadach ogólnych, tj. pobierana będzie opłata wg cennika. Powyższe dotyczy wszystkich pojazdów znajdujących się na terenie TARR.

5. Ogólne zasady prowadzenia działalności na terenie Giełdy

 1. Na terenie TARR prowadzona jest działalność handlowa oraz działalność usługowa związana z dokonywanym obrotem handlowym.
 2. Towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie TARR są:
 3. owoce i warzywa oraz ich przetwory,
 4. artykuły spożywcze,
 5. runo leśne,
 6. nasiona,
 7. alkohole i używki,
 8. nabiał i jaja,
 9. mięso, ryby, drób i ich przetwory,
 10. kwiaty cięte i doniczkowe,
 11. rośliny suche, akcesoria kwiaciarskie,
 12. materiał szkółkarski ozdobny w pojemnikach i rozsady,
 13. artykuły chemii gospodarczej,
 14. środki do produkcji,
 15. środki ochrony roślin,
 16. opakowania związane z artykułami dopuszczonymi do obrotu,
 17. drewno i wyroby drewnopochodne,
 18. ptactwo i inne zwierzęta w wyznaczonych miejscach,
 19. inne artykuły po uzyskaniu zgody Zarządu TARR.
 20. Obrót towarami wymienionymi w ust. 2 powinien odbywać się na zasadach
  i warunkach ściśle określonych przepisami higieniczno-sanitarnymi, fitosanitarnymi oraz po uzyskaniu innych wymaganych zezwoleń formalno-prawnych. Obowiązek uzyskania tych zezwoleń spoczywa na Sprzedających.
 21. W boksach można magazynować tylko towary, które nie mają nieprzyjemnego zapachu i nie działają szkodliwie na otoczenie. Zepsute towary należy natychmiast usunąć.
 22. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie w obrębie wyznaczonych powierzchni handlowych.
 23. Działalność handlowa na terenie Giełdy prowadzona jest:
 24. w halach handlowych,
 25. pod zadaszeniami i na placu do sprzedaży bezpośrednio z samochodów,
 26. w obiektach tymczasowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd TARR.
 27. Niedopuszczalne jest wystawianie na sprzedaż i handlowanie towarami na parkingach, drogach dojazdowych i przed bramą wjazdową Giełdy oraz składowanie na nich opakowań lub towarów.
 28. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień spowoduje usunięcie na koszt naruszającego przepisy porządkowe i bez jakiegokolwiek odszkodowania na jego rzecz, wszelkich wniesionych przez niego przedmiotów.
 29. Dopuszczalna jest jedynie sprzedaż towarów w ilościach hurtowych. Za sprzedaż hurtową przyjmuje się sprzedaż towarów w ilości minimum jednego opakowania zbiorczego.
 30. Sprzedaż detaliczna może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonych do tego celu obszarze oraz na całym obszarze Giełdy w godzinach od 8 do 15.
 31. Działalność gastronomiczna może być prowadzona tylko w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

6. Sprzedający

 1. Na sprzedających ciąży obowiązek posiadania odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa, w szczególności sanitarnych, dotyczących przedmiotu działalności
  w najmowanym pomieszczeni lub na dzierżawionym terenie.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanego towaru.

7. Korzystanie z najmowanych pomieszczeń lub dzierżawionych powierzchni na terenie Giełdy

 1. Zasady najmu lub dzierżawy powierzchni handlowych regulują indywidualne umowy zawierane pomiędzy TARR a Sprzedającymi.
 2. Najemca lub Dzierżawca jest obowiązany do dostarczenia do TARR aktualnej listy pracowników.
 3. Najemcy lub Dzierżawcy oraz ich pracownicy mogą przebywać na terenie Giełdy
  w każdym czasie.
 4. Najemcy lub Dzierżawcy korzystający z pasa przejścia w celach wystawienniczych mają obowiązek ograniczyć ekspozycję towarów do powierzchni wyznaczonej liniami.
  W przeciwnym razie pobrana zostanie opłata według podwójnej stawki obowiązującej w boksach za każdy 1 m2 powierzchni. Po zakończeniu handlu powierzchnia ta powinna zostać przez Najemcę lub Dzierżawcę całkowicie opróżniona.
 5. Najemcy lub Dzierżawcy są zobowiązani do korzystania
  z udostępnionych im dodatkowo powierzchni w sposób nie ograniczający swobody poruszania się i korzystania z ogólnie dostępnych powierzchni przez wszystkich Użytkowników Giełdy.
 6. Najemca lub Dzierżawca na terenie Giełdy obowiązany jest udostępnić przedmiot najmu lub dzierżawy przedstawicielom TARR w uzgodnionym terminie w szczególności w celu:
 7. dokonania okresowego, a w uzasadnionych przypadkach doraźnego przeglądu stanu technicznego przedmiotu najmu lub dzierżawy,
 8. dokonania odczytów zainstalowanych liczników,
 9. wykonywania obciążających Najemcę lub Dzierżawcę niezbędnych napraw, wymiany elementów wyposażenia technicznego przedmioty najmu lub dzierżawy, lub innych prac obciążających Najemcę lub Dzierżawcę zgodnie z umową, jeżeli Najemca lub Dzierżawca, mimo uprzedniego wezwania, nie dokona napraw
  w terminie wyznaczonym przez TARR
 10. Jeżeli Najemca lub Dzierżawca uniemożliwi przedstawicielowi TARR dokonanie odczytu liczników, Zarząd TARR uprawniony jest do komisyjnego wejścia do przedmiotu najmu lub dzierżawy i dokonania niezbędnych czynności.
 11. Jeżeli przy objęciu przedmiotu najmu lub dzierżawy, lub w czasie trwania stosunku najmu okaże się, że zachodzi potrzeba napraw, które obciążają TARR, Najemca lub Dzierżawca powinien o tym niezwłocznie zawiadomić TARR. W przeciwnym razie Najemca będzie odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę. Najemca lub Dzierżawca jest obowiązany udostępnić przedmiot najmu lub dzierżawy w celu dokonania napraw lub remontów.
 12. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w mieniu lub zagrażających zdrowiu, życiu lub środowisku, Najemca lub Dzierżawca jest obowiązany, na żądanie TARR, do niezwłocznego udostępnienia przedmiotu najmu lub dzierżawy. Jeżeli Najemca lub Dzierżawca odmawia udostępnienia przedmiotu najmu lub dzierżawy lub jest nieobecny, TARR ma prawo do komisyjnego wejścia do przedmiotu najmu lub dzierżawy w celu podjęcia natychmiastowej interwencji lub akcji ratowniczej
  i udostępnienia tych powierzchni odpowiednim służbom. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele TARR, a w razie potrzeby funkcjonariusz Policji, Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej.

8. Korzystanie z powierzchni handlowych

 1. Sprzedaż bezpośrednio z samochodów na stanowiskach handlowych i pod zadaszeniami odbywa się na podstawie rezerwacji miesięcznej lub jednorazowego Biletu wjazdu lub Rezerwacji miesięcznej.
 2. Bilet wjazdu dla Sprzedającego lub Kupującegoupoważnia go do jednorazowego wjazdu na teren Giełdy oraz do pobytu na terenie Giełdy maksymalnie przez 24 godziny od momentu wjazdu. Przekroczenie powyższego limitu czasu, spowoduje naliczenie kolejnej opłaty, ważnej następne 24 godziny. Opłata za przekroczenie limitu czasu pobytu na terenie Giełdy może być pobierana zarówno w miejscach, w których odbywa się sprzedaż towaru, jak i w momencie wyjazdu.
 3. Bilet wjazdu nie określa numeru stanowiska handlowego. Osoby, które wykupiły Bilet wjazdu, zajmują wolne, nie objęte uprzednio Rezerwacją miesięczną stanowiska handlowe.
 4. Wykupienie Rezerwacji miesięcznej uprawnia do rezerwacji konkretnego stanowiska handlowego – o ile nie zostało ono wcześniej zarezerwowane przez innego Sprzedającego.
 5. Abonament miesięczny lub Rezerwacja miesięczna obowiązują na wskazany
  w Abonamencie lub Rezerwacji miesiąc kalendarzowy i powinny być wykupione przed rozpoczęciem tego miesiąca. Wykupienia Rezerwacji miesięcznej na konkretny miesiąc można dokonać z wyprzedzeniem maksymalnie 12 miesięcy. Dopuszcza się wykupienie Abonamentu miesięcznego lub Rezerwacji miesięcznej na rozpoczęty już miesiąc,  za pełną opłatą miesięczną.

9 Utrzymanie czystości

 1. Wszyscy Sprzedający zobowiązani są do utrzymania czystości w miejscu handlowym
  i jego okolicy oraz w okolicy własnych pojazdów.
 2. Najemca lub Dzierżawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na wynajmowanej powierzchni i w jej okolicy zarówno w halach, jak i pod wiatami oraz na terenie handlowym i ciągach komunikacyjnych.
 3. Po zakończeniu handlu, Sprzedający zobowiązani są do pozostawienia miejsca handlu w stanie uporządkowanym.
 4. Pozostawienie śmieci przez Sprzedających spowoduje naliczenie opłaty za pozostawienie nieczystości na terenie Giełdy, określonej w Tabeli opłat.
 5. Najemcy lub Dzierżawcy wszelkich pomieszczeń na terenie Giełdy zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania o pojawieniu się insektów lub gryzoni w obrębie najmowanej lub dzierżawionej powierzchni i natychmiast rozpocząć ich zwalczanie na własną rękę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. TARR może zarządzić przeprowadzenie ogólnej dezynsekcji i deratyzacji.
 6. Niedopuszczalne na terenie Giełdy jest pozbywanie się odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz wszystkich tych, które wymagają utylizacji.

10. Ruch pojazdów i pieszych

 1. Na terenie Giełdy ruch pieszych i pojazdów odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. i stosownie do poleceń pracowników Giełdy lub upoważnionych osób działających w imieniu TARR. Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie Giełdy wynosi 10 km/h.
 2. Parkowanie pojazdów odbywa się tylko na wydzielonych i odpowiednio oznakowanych miejscach.
 3. Pozostawienie pojazdu poza wyznaczonymi miejscami bez zgody TARR jest zabronione. Pozostawiony pojazd zostanie odholowany przez odpowiednie służby na wyznaczone miejsca, a jego właściciel zostanie obciążony opłatą specjalną w wysokości kosztów holowania.

11. Ubezpieczenia i odpowiedzialność

 1. Najemcy własnym kosztem dokonują stosownych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób i rzeczy (ubezpieczenia OC działalności).
 2. TARR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Sprzedających,
  w szczególności za kradzieże lub uszkodzenia pojazdów oraz towarów, jak również za szkody wynikłe ze zdarzeń losowych i awarii – w tym awarii prądu, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – nie zawinionych przez TARR.

12. Prawo kontroli, nadzór, egzekucja

 1. Pracownicy TARR mają prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających na teren Giełdy oraz z niego wyjeżdżających.
 2. Zarząd TARR jest upoważniony do wydawania dodatkowych regulaminów, zarządzeń
  i instrukcji, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 3. Poważne i powtarzające się przypadki łamania niniejszego Regulaminu, upoważniają Zarząd TARR do okresowego lub trwałego zakazania działalności na terenie Giełdy podmiotowi łamiącemu Regulamin.
 4. W przypadku odmowy wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Zarząd TARR może zlecić wykonanie tych czynności właściwemu podmiotowi, na koszt zobowiązanego.
 5. Teren Giełdy jest monitorowany. Monitoring wykorzystywany jest do bieżącej kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Ze względu na publiczny charakter działania TARR, Spółka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do służb miejskich i Policji o pomoc.

13. Wejście w życie regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku.
 2. Zmiana załączników do niniejszego Regulaminu, nie stanowi zmiany Regulaminu.


Tarnów, dn. 22-02-2021 r. Zarząd TARR S.A.